Hoppa till innehållet

Integritetspolicy

Assistansteam1 uppskattar att du besöker vår hemsida. Din integritet är viktig och vi strävar efter att skydda dina personaliga uppgifter. Här informerar vi om hur vi behandlar dina personuppgifter hos Assistansteam1 (nedan AT1)org. nr 556753-5959.

SYFTE

Vi värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Syftet med denna policy är att förtydliga hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag och utgår från gällande dataskyddslagstiftning, GDPR (General Data Protection Regulation). När dina personuppgifter registreras har du enligt lag rätt att få viss information vilken vi härigenom tillhandahåller dig.


BAKGRUND

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan knytas an till en fysisk person.
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Som anställd hos AT1 behandlas personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att vi ska kunna sköta personaladministrationen inom anställningsförhållandet. AT1 behandlar de personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att kunna leverera det stöd med den personliga assistansen som vi har avtalat.

Vår utgångspunkt är att enbart behandla personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal. Vi kan också behöva personuppgifter från dig för att uppfylla lagar, planera evenemang, beställning av profilkläder mm.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i de fall då en samarbetspartner engagerats för att säkerställa att vi fullgör våra skyldigheter i enlighet med avtal.


RIKTLINJER

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras om dig,
Namn, personnummer, kön, adress, e-postadress, mobilnummer, telefonnummer, faxnummer, användarnamn, uppgifter för utbetalning av lön, anställningsrelaterade uppgifter, bilder, storlek på kläder

VILKEN INFORMATION GER VI TILL DIG?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur och var vi samlat in dina personuppgifter, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen/GDPR och hur du kan ta tillvara dessa.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
• Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
• Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
• Uppgifter som vi får från offentliga register
• Uppgifter som vi får när du anmäler dig till evenemang/aktiviteter
• Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
• Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER PÅ ETT BETRYGGANDE SÄTT?

Vi har utarbetade rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagaren och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Behandling av personuppgifter som är att anse som känslig exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller hälsa, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

NÄR LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@at1.se

Skulle du uppleva att AT1 inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att du som anställd kan känna dig trygg hos oss på AT1.


KONTAKT MED TILLSYNSMYNDIGHET

Du har alltid möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för efterlevnaden av aktuell dataskyddslagstiftning i Sverige. Datainspektionen kan nås via datainspektionen@datainspektionen.se.

HUR LÅNG TID LAGRAR VI DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning. Uppgifter som samlats in av tillfällig karaktär exempelvis anmälan till evenemang, klädstorlek för beställning kommer att raderas direkt när uppgiften är fullgjord.


ANSVAR

AT1 är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss på info@at1.se eller 0921-14909.

Kontakta oss redan idag!

Assistansteam1 är ett Norrländskt företag grundat på sunda värderingar. Vår verksamhet bygger på Närhet, Trygghet och Personlighet.

Boka ett personligt möte

 Vad skiljer oss från andra?Vad skiljer oss från andra?

Assistansteam1 är

¤ Ett "mindre" assistansföretag där kvalité går   före kvantitet
¤ Har hög fysisk närvaro hos kunder –       Arbetsledningen har god kännedom om   assistansuppdragen
¤ Har ett rehabiliterande förhållningssätt
¤ Har sund hantering av assistansersättningen.

Läs mer

Arbeta hos Assistansteam1Vill du arbeta som personlig assistent hos AT1?

”Utan assistenter som trivs och mår bra får man ingen bra assistans”. Vi är ett företag där både kunder och anställda känner att de är delaktiga och att de kan identifiera sig med företaget.

"Det här är det bästa jobb jag haft. Ni finns där när man behöver er, det känns lätt att prata med er och ni kan alltid lösa problem för oss. Det märks att ni satsar på att ha en nära kontakt och samarbete med personalen och det gör ni verkligen bra"/Nitai Sallem, anställd fem år hos AT1

Sök jobb

By Formsmedjan. Powered by Yago